<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8782060929818629481\x26blogName\x3dABQORI\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://abqori.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://abqori.blogspot.com/\x26vt\x3d1113511278717057062', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

ABQORI

TULISAN-TULISAN SAYA HANYALAH SEKADAR UNTUK DIJADIKAN PENAIK SEMANGAT BAGI DIRI.

 

Bismillahirrohmanirrohim

A3uzubillahi minasy syaitonirrojim.

Bismillahirrohmanirrohim.

Alhamdulillahi robbil 3alamin, was solatuwassalamu 3ala asyrafil anbiyai wal mursalin wa 3ala alihi wa sohbihi ajma3in.

Amma Ba3du,

Maka sesungguhnya, telah sempurna juga pembinaan tapak blog ini. Dan selepas ini akan diletakkan pula entri-entri.

Semoga dengan usaha ini saya mampu membuat satu pembaharuan untuk diri. Menulis dan memaparkan segala ujikaji, yang dilalui, diperhati, dan dirasai dalam kehidupan ini.

Semoga ianya juga mampu menjadi penyebab turunnya hidayah dari Robbil 3alamin.

Amin Ya Robbal 3alamin.

Labels: ,

 

for this post

Mula Mengomen