<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8782060929818629481\x26blogName\x3dABQORI\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://abqori.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://abqori.blogspot.com/\x26vt\x3d1113511278717057062', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

ABQORI

TULISAN-TULISAN SAYA HANYALAH SEKADAR UNTUK DIJADIKAN PENAIK SEMANGAT BAGI DIRI.

 

Sebulan 'Menjadi' Syiah

Saya telah berhasil mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk suatu kajian. Kajian berbentuk persendirian. Tiada kaitan dengan ilmu persijilan atau sebarang kejaran keduniaan. Kajian untuk memberi nilai tambah pada pengetahuan sendiri. Kajian tentang syiah.

Bermula terasa kajian ini perlu, selepas terbitnya sebuah buku terjemahan dari bahasa Arab hasil kerjasama sebuah kesatuan pelajar di Mesir. Tanpa berniat untuk merendah-rendahkan, buku ini selepas saya teliti, hanya memaparkan tentang Syiah hanya dari suatu sudut. Hanya memandang kepada golongan Syiah yang paling ekstrem. Jadi jika saya terus menjustifikasi Syiah dengan hanya melihat golongan ini, maka saya telah melakukan reaksi orang yang berakal pendek. Lalu, saya rasakan saya perlukan maklumat lain sebagai tambahan jika saya serius mahu tahu lagi tentang mereka.

Keratan akhbar berbahasa Melayu tentang Syiah yang saya temui beberapa hari kemudian dalam kitab seorang sahabat menambahkan lagi semangat saya untuk memulakan kajian. Walaupun ianya hanyalah artikel pendek yang dikupas oleh Ust. Maszlee Malik tentang persamaan di antara Bush dan Ahmadinejad (seorang Syiah) hasil pembacaan beliau ke atas sebuah buku berbahasa Arab, ia tetap merangsang saya untuk pergi lebih jauh.

Jika ada mahasiswa Malaysia di Mesir yang terlampau berbangga dengan kejayaan mereka menerbitkan majalah Suara Kampus, saya nasihatkan agar mereka mengenepikan perasaan itu terlebih dahulu dan melihat sesuatu yang lebih patut dibanggakan yang telah dilakukan oleh saudara serumpun. Mereka juga turut menerbitkan majalah yang sesungguhnya lebih saya minati dan akan mula saya langgani. Majalah Sinar Muhammadiyah ini lebih saya kagumi kerana walaupun ianya terbit dua bulan sekali, mereka sering berjaya menemuramah sekurang-kurangnya seorang pensyarah doktor di universiti-universiti Mesir untuk setiap keluaran, berbanding Suara Kampus yang belum pernah lagi melakukan sedemikian kecuali pernah menemuramah Pengerusi Jabatan Penuntut Malaysia Kaherah. Sebab itulah apabila saya terlihat .....................

[Dapatkan buku ABQORI untuk membaca kesudahan tulisan ini. Anda boleh menempahnya menggunakan borang online ini. Pembelian, pembacaan, dan penyebaran anda, sangat saya hargai dan saya menganggapnya sebagai sokongan, dorongan dan dokongan anda kepada saya untuk terus lebih berkarya lagi.]

Labels: , ,