<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8782060929818629481\x26blogName\x3dABQORI\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://abqori.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://abqori.blogspot.com/\x26vt\x3d1113511278717057062', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

ABQORI

TULISAN-TULISAN SAYA HANYALAH SEKADAR UNTUK DIJADIKAN PENAIK SEMANGAT BAGI DIRI.

 

Nama Yang Wangi

Hari ini adalah hari yang paling BESAR dalam hidup. Tidak ada hari yang lebih BESAR daripada hari ini melainkan hari ini adalah hari yang seBESAR-BESAR dan itulah yang terBESAR sehinggakan tidak ada lagi yang lebih BESAR. Biarlah ia kekal sebagai yang paling BESAR dan mustahil akan ada lagi yang lebih BESAR kerana ianyalah yang paling BESAR dan cukuplah ia sebagai yang paling BESAR.

ALLAHU AKBAR!

TERIMA KASIH TUHAN kerana mengenalkan hamba-MU ini dengan nama ini.

SYEIKH MAHMUD SAID MAMDUH.

Oh!

MAHMUD SAID MAMDUH.

Itulah nama yang wangi.

Kurindu setiap pagi.

Bahkan saban hari.

Tak kira bagaimana berubahnya musim di bumi.

Samada dingin ataupun semi.

Nama itu, akan selamanya kurindui.

Dan akan selamanya terpahat dalam hati.



-------
Nota Kaki :
Entri ini juga mungkin yang terakhir. Tolonglah! Janganlah diharapkan adanya entri-entri terbaru di blog ini.

Labels:

Dimasukkan Oleh : Abqori Bro
Tarikh : Sunday, December 27, 2009
Jam 10:14 PM
Komen :




    >>Sertai saya di Twitter<<
     

    for this post

    Mula Mengomen